Sobre Ruedas 85 - 2013 - page 3

Sobre Ruedas /
3
Editorial
Deixem enrere un any, 2013, complicat per a la societat en general,
però especialment difícil per al sector de les persones amb discapacitat.
Les retallades continuades en prestacions socials fan difícil fer efectius
aquells drets que s’inclouen en la legislació i qüestionen la viabilitat
dels drets aconseguits amb tant esforç per part de les persones amb
discapacitat durant els últims anys, alhora que posen en risc la soste-
nibilitat de les pròpies associacions que els representen. És per això
que, ara més que mai, hem de continuar treballant de manera ferma
i decidida en la creació de nous models de societat, més madurs i
responsables, que continuïn vetllant per un principi fonamental, el de
la igualtat d’oportunitats.
En el número 85 de la revista “Sobre Ruedas”, en la secció de
neurorehabilitació, es presenten dos articles que ens parlen del
futur i de nous avenços mèdics i tecnològics. Per una part, un sobre
les Jornades Tècniques de l’Institut Guttmann i B·DEBATE, que
van tenir lloc a Barcelona el passat mes d’octubre, i per l’altra,
un article sobre el 4th European Seating Symposium, celebrat a
Dublín el mes de novembre.
El dossier d’actualitat porta per títol “Ciència, ètica i ciutadania:
un debat emergent i imprescindible”. Tres articles hi reflexionen
sobre l’avenç tecnològic, l’ètica i el paper dels pacients com a
agents de coneixement.
L’entrevista a Francesc Granja deixa entreveure unes pinzellades de
la seva interessant vida. Ens parla sobre el llibre que ha publicat
recentment, “Vivir el sexo. El hombre que aprendió a vibrar”.
Els resultats de l’Estudi sobre la qualitat de vida de les persones amb
lesió medul·lar i dany cerebral sobrevingut, des de la perspectiva
dels agents (actors) implicats (Laboratori de mesures potenciado-
res de l’autonomia, satisfacció personal i qualitat de vida de les
persones amb lesió medul·lar i dany cerebral), esdevenen un article
en aquest número de la revista.
A més de les ja clàssiques seccions de notícies de les associacions i
d’experiències, també hi ha un article sobre l’activitat de l’Institut
Guttmann l’any 2013.
Reprenem la secció de legislació per a publicar un article sobre
el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social.
Les associacions de persones amb diversitat funcional tenen, a hores
d’ara, la dura tasca d’aconseguir mantenir els seus programes mirant
cap a un futur (esperem que menys incert), i de buscar les aliances
que els permetin subsistir i sortir victorioses del dur tràngol en el
qual han estat els últims anys.
Feliç any 2014.
Dejamos atrás un año, 2013, complicado para la sociedad en general,
pero especialmente difícil para el sector de las personas con discapacidad.
Los recortes continuados en prestaciones sociales hacen difícil hacer
efectivos aquellos derechos que se contemplan en la legislación y ponen
en cuestión la viabilidad de los derechos conseguidos con tanto esfuerzo
por parte de las personas con discapacidad durante los últimos años, a
la vez que ponen en riesgo la sostenibilidad de las propias asociaciones
que los representan. Es por esto que, ahora más que nunca, tenemos
que continuar trabajando de manera firme y decidida en la creación de
nuevos modelos de sociedad, más maduros y responsables, que continuen
velando por un principio fundamental, el de la igualdad de oportunidades.
En el número 85 de la revista “Sobre Ruedas”, en la sección de
neurorrehabilitación, se presentan dos artículos que nos hablan de
futuro y de nuevos avances médicos y tecnológicos. Por un lado, uno
sobre las Jornadas Técnicas del Institut Guttmann y B·DEBATE,
que se realizaron en Barcelona el pasado mes de octubre, y por
el otro, un artículo sobre el 4th European Seating Symposium,
celebrado en Dublín en el mes de noviembre.
El dossier de actualidad lleva por título “Ciencia, ética y ciudadanía:
un debate emergente e imprescindible”. En el mismo, tres artículos
reflexionan sobre el avance tecnológico, la ética y el papel de los
pacientes como agentes de conocimiento.
La entrevista a Francesc Granja deja entrever unas pinceladas
de su interesante vida. Nos habla sobre el libro que ha publicado
recientemente, “Vivir el sexo. El hombre que aprendió a vibrar”.
Los resultados del Estudio sobre la calidad de vida de las personas
con lesión medular y daño cerebral sobrevenido, desde la perspec-
tiva de los agentes (actores) implicados (Laboratorio de medidas
potenciadoras de la autonomía, satisfacción personal y calidad de
vida de las personas con lesión medular y daño cerebral), toman
forma de artículo en este número de la revista.
Además de las ya clásicas secciones de noticias de las asociaciones y
de experiencias, también aparece un artículo sobre la actividad del
Institut Guttmann en 2013.
Retomamos la sección de legislación para publicar un artículo sobre
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.
Las asociaciones de personas con diversidad funcional tienen,
ahora mismo, el duro trabajo de lograr mantener sus programas
mirando hacia un futuro (esperemos que menos incierto), y buscar
las alianzas que les permitan subsistir y salir victoriosas del duro
trance en el que han estado los últimos años.
Feliz año 2014.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...44
Powered by FlippingBook