SR84_2013 - page 3

Sobre Ruedas /
3
Editorial
Fa justament un any que, a la tornada de les vacances,
ens preguntàvem què passaria en els propers mesos en
un escenari ple d’incerteses i de retallades de prestacions
públiques que materialitzen el drets de les persones amb
discapacitat, a la vegada ens animàvem tots plegats a ser
més inconformistes, creatius, dialogants, cooperatius i
globals. Passat un any des d’aquell editorial, el panorama
al nostre país no tant sols no ha millorat, sinó que s’han
incrementat les retallades en les prestacions bàsiques en
salut, en polítiques d’ocupació, en educació i en serveis
socials a la discapacitat i la dependència. I tot això en un
clima polític de crispació i en una societat en què l’atonia
sembla ser la tònica. No sabem gaire bé que passarà en
els propers mesos, però a pesar de pecar de pessimistes,
no hi ha indicis o “brots verds” que ens facin pensar
en un canvi de tendència, més aviat al contrari. Davant
d’aquesta situació ens cal prendre consciència que les
coses no canviaran per si soles, que si realment estem
disposats a posar una ratlla vermella al retrocés en els
drets de les persones amb discapacitat cal que passem a
l’acció. Una acció creadora i transformadora i no tant
sols reivindicativa. Una acció en què el criteri de produc-
ció econòmica com a generadora de riquesa ha d’estar
necessàriament condicionat als valors de la convivència,
la solidaritat, la justícia i la cohesió social. No ens cal
demostrar ni justificar que les polítiques socials per a la
discapacitat tenen un retorn econòmic, com en moltes
ocasions s’ha fet, sinó que realitzar-les és allò obligat
en una societat madura que assumeix amb normalitat
democràtica la gestió de la seva diversitat.
En el número 84 de Sobre Ruedas, a més de les seccions
clàssiques, cal destacar l’article sobre un tema que preocupa
les persones amb una gran discapacitat com és la sexuali-
tat, també cal mencionar l’article sobre la poliomielitis en
què s’aborda la situació actual d’aquesta afecció i les seves
seqüeles, i el que ens explica el projecte Cenit-Rehabilita
on es posa de relleu la importància que tenen i tindran les
noves tecnologies en la millora de la qualitat de vida de
les persones amb limitacions funcionals o discapacitat.
Que passarà d’aquí a un any? Com estarem després de
l’estiu de 2014? De ben segur no sabem si haurà canviat
quelcom en l’escenari socioeconòmic, potser no, però el
repte és que sí que hagin canviat les nostres actituds, que
la tònica sigui l’acció, una acció no orientada exclusiva-
ment a resistir –la manifestació de la por a la pèrdua de
la seguretat– sinó una acció alimentada per l’assumpció
del risc i de la incertesa, i la il·lusió –no il·lusa– de
transformació social en un marc on, si els problemes són
globals, també ho hauran de ser les solucions.
Justo hace un año que, a la vuelta de las vacaciones, nos
preguntábamos qué pasaría en los próximos meses en un
escenario lleno de incertidumbres y de recortes de prestacio-
nes públicas que materializan los derechos de las personas
con discapacidad, a la vez que nos animábamos todos a ser
más inconformistas, creativos, dialogantes, cooperativos y
globales. Pasado un año desde aquel editorial, el panorama
en nuestro país no sólo no ha mejorado sino que se han
incrementado los recortes en las prestaciones básicas en
salud, políticas de empleo, educación y servicios sociales a
la discapacidad y la dependencia. Y todo ello en un clima
político de crispación, en una sociedad en la que la atonía
parece ser la tónica. No sabemos muy bien qué pasará en
los próximos meses, pero a pesar de pecar de pesimistas,
no hay indicios o "brotes verdes" que nos hagan pensar en
un cambio de tendencia, más bien al contrario. Ante esta
situación debemos tomar conciencia de que las cosas no
cambiarán por sí solas, que si realmente estamos dispuestos
a trazar una línea roja en el retroceso en los derechos de las
personas con discapacidad hay que pasar a la acción. Una
acción creadora y transformadora y no sólo reivindicativa.
Una acción en la que el criterio de producción económica
como generadora de riqueza tiene que estar necesariamente
condicionado a los valores de la convivencia, la solidaridad,
la justicia y la cohesión social. No necesitamos demostrar
ni justificar que las políticas sociales para la discapacidad
tienen un retorno económico, como en muchas ocasiones
se ha hecho, sino que realizarlas es lo obligado en una
sociedad madura que asume con normalidad democrática
la gestión de su diversidad.
En el número 84 de Sobre Ruedas, además de las secciones
clásicas, hay que destacar el artículo sobre un tema que pre-
ocupa a las personas con una gran discapacidad como es la
sexualidad, también cabe mencionar el artículo sobre la polio
en el que se aborda la situación actual de esta afección y sus
secuelas, y lo que nos explica el proyecto Cenit-Rehabilita
donde se pone de relieve la importancia que tienen y tendrán
las nuevas tecnologías en la mejora de la calidad de vida de
las personas con limitaciones funcionales o discapacidad.
¿Qué pasará dentro de un año? ¿Cómo estaremos después
del verano de 2014? No sabemos con seguridad si habrá
cambiado algo en el escenario socioeconómico, tal vez no,
pero el reto es que sí hayan cambiado nuestras actitudes, que
la tónica sea la acción, una acción no orientada exclusiva-
mente a resistirse
la manifestación del miedo a la pérdida
de la seguridad
sino una acción alimentada por la asunción
del riesgo y de la incertidumbre, y la ilusión
no ilusa
de
transformación social en un marco donde, si los problemas
son globales, también tendrán que serlo.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook