Sobre Ruedas /
3
Editorial
No acaben d’aparèixer els raigs de llum que ens ajudin
a il·luminar-nos per aquest mar d’incerteses, encara que
fos lleument, quan sorgeix la notícia de les importants
retallades en la llei de dependència que ens confirmen
fins a quin punt aquesta crisi té un caràcter sistèmic que
qüestiona la viabilitat dels drets aconseguits per part de
les persones amb discapacitat durant els últims anys.
Els drets socials es fonamenten en el contracte social i
una gran majoria d’ells es troben lligats a prestacions
o serveis i per tant a la possibilitat real de finançar-los
d’una manera equitativa, tot reduint les desigualtats i
assegurant la igualtat d’oportunitats. Davant la situació
de retallades en els pressupostos públics hi ha la temp-
tació de pensar que assistim a la desaparició i desman-
tellament dels models de pacte social basats en un Estat
del Benestar i cometre l’important error de no treballar
d’una manera decidida per la transformació cap a altres
models econòmics i socials, altres models que permetin
la convivència i en els quals segurament la societat civil
ha de tenir un major dinamisme i independència. La
responsabilitat individual ha de ser exercida i exigida, i
el bé comú protegit, valorat i respectat.
No oblidem que el reconeixement social de la diferència,
el reconeixement a l’”altre” en la seva diferència, és un
valor important que constitueix un autèntic bé social i sobre
el qual ens hem de construir i construir el nostre futur.
El número 83 de Sobre Ruedas que el lector té a les mans
i al qual es pot accedir en la seva versió electrònica, torna
a apostar per temes molt diversos però sempre d’interès
per les persones amb diversitat funcional, les seves famí-
lies, els professionals o qualsevol persona interessada. A
les habituals seccions de la revista es presenten diferents
articles dels nostres col·laboradors, des de la innovació en
procediments clínics en neurorehabilitació, l’accessibilitat
als aeroports o en una gran ciutat com Nova York, fins
a l’entrevista en aquesta ocasió amb les persones que
realitzen voluntariat a l’hospital.
Sense haver-nos-ho proposat, els lectors trobaran en
aquest número molts articles sobre accessibilitat. Sens
dubte és un senyal del gran avanç que s’ha produït, en
aquest terreny, els últims anys, però també constitueix
un clar exemple d’allò que l’actual crisi no modificarà
ni revertirà. Es tracta del reconeixement social de la
diversitat funcional i per tant ja forma part de valors
sòlids, compartits i no qüestionats.
SR
No acaban de aparecer los rayos de luz que nos ayuden a
iluminarnos por este mar de incertezas, aunque fuera leve-
mente, cuando surge la noticia de los importantes recortes
en la ley de dependencia que vienen a confirmarnos hasta
qué punto esta crisis tiene un carácter sistémico que cues-
tiona la viabilidad de los derechos conseguidos por parte
de las personas con discapacidad durante los últimos años.
Los derechos sociales se fundamentan en el contrato social
y una gran mayoría de ellos se hallan ligados a prestaciones
o servicios y por tanto a la posibilidad real de financiarlos
de una forma equitativa, reduciendo las desigualdades y
asegurando la igualdad de oportunidades. Ante la situación
de recortes en los presupuestos públicos cabe la tentación de
pensar que asistimos a la desaparición y desmantelamiento
de los modelos de pacto social basados en un Estado del
Bienestar y cometer el importante error de no trabajar de
una forma decidida por la transformación hacia otros mo-
delos económicos y sociales, otros modelos que permitan la
convivencia y en los que seguramente la sociedad civil ha
de tener un mayor dinamismo e independencia. La respon-
sabilidad individual ha de ser ejercida y exigida, y el bien
común protegido, valorado y respetado.
No olvidemos que el reconocimiento social de la diferencia, el
reconocimiento al “otro” en su diferencia, es un importante
valor que constituye un auténtico bien social y sobre el que
hemos de construirnos y construir nuestro futuro.
El número 83 de Sobre Ruedas que el lector tiene en las
manos y al que se puede acceder en su versión electrónica,
vuelve a apostar por temas muy diversos pero siempre de
interés para las personas con diversidad funcional, sus
familias, profesionales o cualquier persona interesada. En
las habituales secciones de la revista se presentan diferentes
artículos de nuestros colaboradores, desde la innovación en
procedimientos clínicos en neurorrehabilitación, la accesibi-
lidad en los aeropuertos o en una gran ciudad como Nueva
York, a la entrevista en esta ocasión con las personas que
realizan voluntariado en el hospital.
Sin habérnoslo propuesto, los lectores encontrarán en el
presente número muchos artículos sobre accesibilidad. Sin
duda es una señal de lo mucho que en este terreno se ha
avanzado en los últimos años, pero también constituye un
claro ejemplo de aquello que la actual crisis no modificará ni
revertirá. Se trata del reconocimiento social de la diversidad
funcional y por lo tanto ya forma parte de valores sólidos,
compartidos y no cuestionados.
SR
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40