Página 3 - revista-sobreruedas-80-buena

Versión de HTML Básico

Sobre Ruedas /
3
Editorial
Ja és primavera. Sembla que sempre s’ha associat la primavera
al naixement, a l’eclosió de la vida, a les emocions, als movi-
ments socials. Aquesta és, sens dubte, una primavera especial,
de preocupacions pels importants ajustaments en polítiques
socials, d’incertesa per no saber cap a on es dirigirà el sector
de la discapacitat després de les últimes retallades en polítiques
actives d’ocupació i també d’un creixent sentiment d’indignació.
No ens ha de preocupar que canviïn models de vegades obsolets,
no ens ha de preocupar que s’exigeixi una major responsabilitat
individual i col·lectiva, també a les persones amb discapacitat.
El que ens hauria de preocupar és que no es tingui la capa-
citat per discriminar entre el que ha de créixer i el que ha de
decréixer, que no existeixi la sensibilitat per entendre que, de
vegades, el cost d’una adequada protecció social, és a dir, els
drets i l’efectiva igualtat d’oportunitats, és, en termes exclu-
sivament econòmics, l’equivalent del cost d’uns pocs centenars
de quilòmetres d’una infraestructura viària, de vegades no
prioritària, ni essencial, per no citar altres infraestructures
en la ment de tots.
Aquest número de “Sobre Ruedas” s’obre amb un sentit record
“In memoriam” a Tomàs Vega Cantizano, clar exemple de
superació i persona emprenedora, un dels primers “amics” de
l’Institut Guttmann i part de la seva història.
A la secció de
Neurorrehabilitación
, es presenten dos articles:
el primer sobre una de les complicacions més freqüents en
dany cerebral adquirit, com és l’epilèpsia, i el segon sobre
l’activitat d’un equip singular de suport a la reinserció so-
ciodomiciliària de les persones amb una gran discapacitat
física o orgànica.
A l’apartat “A Fondo” d’aquest número, s’aborda el tema de la
bioètica de la diversitat funcional i, al d’“Investigación”, s’explica
el projecte “Brainable” per a la millora de l’autonomia de per-
sones amb grans dèficits motrius i de la capacitat d’interacció
social. L’“Entrevista”, en aquesta ocasió, és a Pau Bach, un
exemple de persona emprenedora.
A la secció d’”Actividades”, es presenten diferents articles
d’interès com l’organització per a la defensa jurídica de les
persones amb diversitat funcional o l’estudi de l’impacte de
la convenció internacional sobre els drets de les persones amb
discapacitat a la ciutat de Barcelona.
Amb les ja clàssiques seccions d’“Experiencias” i “Asocia-
ciones” i la més recent “Buceando por la red”, cal destacar,
en aquesta edició, com en cada “Sobre Ruedas” editat a la
primavera, la secció sobre “Vacaciones”, on es presenten
diferents alternatives de turisme accessible.
En aquesta època de crisi, sense dubte, tots hem de fer un esforç
d’adaptació i de treball, també les persones amb discapacitat,
però aquest esforç, per ser just, ha de ser proporcional, si no
correm el risc no tan sols de perdre tot el que s’ha aconseguit
en matèria de drets, sinó de retrocedir diverses dècades en la
societat que presumim com a moderna i inclusiva.
SR
Ya es primavera. Parece que siempre se ha asociado la primavera
al nacimiento, a la eclosión de la vida, a las emociones, a los
movimientos sociales. Esta es sin duda una primavera especial, de
preocupación por los importantes ajustes en políticas sociales, de
incertidumbre por no saber hacia dónde se dirigirá el sector de la
discapacidad después de los últimos recortes en políticas activas
de empleo y también de un creciente sentimiento de indignación.
No nos debe preocupar que cambien modelos a veces obsoletos,
no nos ha de preocupar que se exija una mayor responsabilidad
individual y colectiva, también a las personas con discapacidad.
Lo que nos debería preocupar es que no se tenga la capacidad
para discriminar entre lo que ha de crecer y lo que ha de
decrecer, que no exista la sensibilidad para entender que, a
veces, el coste de una adecuada protección social, es decir,
los derechos y la efectiva igualdad de oportunidades, es, en
términos exclusivamente económicos, el equivalente al coste
de unos pocos cientos de kilómetros de una infraestructura
viaria, a veces no prioritaria, ni esencial, por no citar otras
infraestructuras en la mente de todos.
El presente número de “Sobre Ruedas” se abre con un sentido
recuerdo “In memoriam” a Tomás Vega Cantizano, claro ejemplo
de superación y persona emprendedora, uno de los primeros
“amigos” del Instituto Guttmann y parte de su historia.
En la sección de
Neurorrehabilitación
, se presentan dos artículos:
el primero sobre una de las complicaciones más frecuentes en
daño cerebral adquirido, como es la epilepsia, y el segundo sobre
la actividad de un equipo singular de apoyo a la reinserción
socio-domiciliaria de las personas con una gran discapacidad
física u orgánica.
En el apartado “A Fondo” de este número, se aborda el tema
de la bioética de la diversidad funcional y, en el de “Investi-
gación”, se explica el proyecto “Brainable” para la mejora
de la autonomía de personas con grandes déficits motores y de
la capacidad de interacción social. La “Entrevista”, en esta
ocasión es a Pau Bach, un ejemplo de persona emprendedora.
En la sección de “Actividades”, se presentan diferentes artículos
de interés, como la organización para la defensa jurídica de las
personas con diversidad funcional o el estudio del impacto de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas
con Discapacidad en la ciudad de Barcelona.
Junto a las ya clásicas secciones de “Experiencias” y “Asocia-
ciones” y la más reciente “Buceando por la red”, cabe destacar
de este número, como en cada “Sobre Ruedas” editado en
primavera, la sección sobre “Vacaciones”, donde se presentan
diferentes alternativas de turismo accesible.
En esta época de crisis, sin duda, todos hemos de realizar un esfuerzo
de adaptación y de trabajo, también las personas con discapacidad,
pero este esfuerzo, para ser justo, tiene que ser proporcional, si
no, corremos el riesgo no tan solo de perder todo lo conseguido
en materia de derechos, sino de retroceder varias décadas en la
sociedad que presumimos como moderna e inclusiva.
SR