Page 3 - Sobre Ruedas - Revista 72

Basic HTML Version

Sobre Ruedas /
Editorial
Pensar en la diversitat...
En ple segle XXI, l’accés de les persones amb discapacitat
als centres educatius i a la universitat ja no s’hauria de
contemplar com una qüestió centrada exclusivament en el
desplegament de mesures de no discriminació i d’accessibilitat
per garantir el dret a la igualtat d’oportunitats, sinó que totes
les organitzacions i institucions socials haurien de tenir la
missió d’orientar la seva actuació a les persones, i contemplar
l’ampli ventall de la legítima diversitat humana. L’orientació
a la diversitat, incloent-hi la diversitat funcional, no hauria
de ser l’excepció, sinó la norma que guiés constantment les
accions d’una comunitat com la universitària.
En aquest número de “Sobre Ruedas”, s’aborda el tema
d’universitat i diversitat funcional com a “Dossier d’actualitat”.
Diferents articles presenten la situació dels estudiants amb
diversitat funcional a la universitat espanyola, s’explica el
projecte UNIDISCAT i es relata l’experiència personal d’una
estudiant amb discapacitat.
A la secció de Neurorehabilitació, a més a més de la sinopsi
de dos congressos internacionals recents, es presenta un inte-
ressant i pràctic article d’educació sanitària. Aquí s’expliquen
pautes per a la cura i prevenció de problemes que generalment
es troben associats a la lesió medul·lar. A Investigació i Inno-
vació, es comenten els avenços en el tractament de la síndrome
miccional irritativa mitjançant tècniques de neuromodulació
no invasiva.
L’Entrevista, en aquesta ocasió, s’ha realitzat a Carmen Caja,
directora del Pla Director Sociosanitari de la Generalitat de
Catalunya. A més de mostrar la seva faceta més personal,
explica les mesures que s’hauran d’impulsar perquè el sistema
sanitari tingui en compte les singularitats de les persones amb
diversitat funcional, igual com l’atenció a les persones amb
discapacitats d’origen neurològic i la necessària coordinació
entre els serveis socials i de salut, en el marc de la Llei de la
dependència.
A més a de les tradicionals seccions d’actualitat de les asso-
ciacions i la d’experiències i testimonis, s’ha de ressaltar que
en la secció de Formació-Treball es publica la tercera entrega
d’una sèrie d’articles que tenen com a objectiu, analitzar en
profunditat la situació de l’accés al món laboral de les persones
amb discapacitat. En aquest número, s’aborda també l’impacte
de l’actual crisi econòmica en els programes d’inserció socio-
laboral.
Per finalitzar, cal encoratjar els lectors a participar en el concurs
fotogràfic “Sobre Ruedas” en la línia d’intentar que la revista
sigui també un espai participatiu i de trobada de persones que,
per una raó o altra, es troben compromeses amb la realitat de
la diversitat funcional.
SR
En pleno siglo XXI, el acceso de las personas con discapacidad
a los centros educativos y por ende a la universidad ya no debería
ser contemplado como una cuestión centrada exclusivamente en
el despliegue de medidas de no discriminación y de accesibilidad
para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, sino que
todas las organizaciones e instituciones sociales deberían tener la
misión de orientar su actuación hacia las personas, contemplando
el amplio abanico de la legítima diversidad humana. La orientación
a la diversidad, incluyendo la diversidad funcional, no debería ser
la excepción sino la norma que guiara constantemente las acciones
de una comunidad como la universitaria.
En el presente número de “Sobre Ruedas” se aborda el tema de
universidad y diversidad funcional como “Dossier de actualidad”.
Diferentes artículos presentan la situación de los estudiantes
con diversidad funcional en la universidad española, se explica
el proyecto UNIDISCAT y se relata la experiencia personal de
una estudiante con discapacidad.
En la sección de Neurorrehabilitación, además de sinopsis de
dos congresos internacionales recientes, se presenta un inte-
resante y práctico artículo de educación sanitaria. En éste se
explican pautas para el cuidado y prevención de problemas
que generalmente están asociados a la lesión medular. En
Investigación e Innovación, se comentan los avances en el tra-
tamiento del síndrome miccional irritativo mediante técnicas
de neuromodulación no invasiva.
La Entrevista, en esta ocasión, se ha realizado a Carmen Caja,
directora del Plan Director Sociosanitario de la Generalitat de
Catalunya. Quién además de mostrar su faceta más personal,
explica las medidas que deberán impulsarse para que el sistema
sanitario tenga en cuenta las singularidades de las personas
con diversidad funcional, así como la atención a las personas
con discapacidades de origen neurológico y la necesaria coor-
dinación entre los servicios sociales y de salud, en el marco de
la Ley de dependencia.
Además de las tradicionales secciones de actualidad de las
asociaciones y la de experiencias y testimonios, hay que resaltar
que en la sección de Formación-Trabajo se publica la tercera
entrega de una serie de artículos que han tenido por objetivo
analizar en profundidad la situación del acceso al mundo laboral
de las personas con discapacidad. En el presente número se
aborda también el impacto de la actual crisis económica en
los programas de inserción sociolaboral.
Por último, cabe animar a los lectores a participar en el con-
curso fotográfico “Sobre Ruedas” en la línea de intentar que
la revista sea también un espacio participativo y de encuentro
de personas que, por una u otra razón, están comprometidas
con la realidad de la diversidad funcional.
SR
Pensar en la diversidad...