Page 3 - Sobre Ruedas - Revista 71

Basic HTML Version

Sobre Ruedas /
3
Editorial
25 Aniversari
Si bé l’any 1984 no es va complir afortunadament la antiuto-
pia escrita per G. Orwell, en canvi, va veure la llum el primer
exemplar de la revista
“Sobre Ruedas”
. Amb la il·lusió pròpia
dels primers anys de democràcia, i la voluntat d’arribar a ser
un mitjà que informés i fes partícips les persones amb una gran
discapacitat física, els seus familiars i els professionals del sector,
“Sobre Ruedas”
, a través dels seus múltiples col·laboradors, ha
estat testimoni i notari fidel dels canvis importants esdevinguts
aquests 25 anys.
Amb el Sobre Ruedas 71, celebrem els 25 anys de la revista,
i ho volem fer fent un repàs de l’evolució dels aspectes clínics-
assistencials en la disciplina de la Neurorehabilitació i en els
avenços en drets de les persones amb diversitat funcional i en
la sensibilitat i consciència social de la ciutadania.
A la nova secció
“A Fondo”
, es presenten dos articles dedicats
a l’evolució històrica del tractament de la lesió medul·lar i el
dany cerebral, on es dóna una visió molt clara del pas del temps
i com ha anat canviant fins arribar a l’actualitat.
En
“La Entrevista”
, laMercè Camprubí ens fa una visió d’aquests
anys, d’on va sorgir la revista, els fets més destacats que anaven
succeint en cada una de les dècades, el moviment associatiu, les
lleis, les fites aconseguides…
Les associacions, sempre implicades amb
“Sobre Ruedas”
, ens
envien les seves felicitacions per aquest 25 aniversari.
En la secció dedicada a la Neurorehabilitació, es presenten dos
interessants articles que parlen sobre els sistemes robòtics per
a la rehabilitació funcional, i els avenços a nivell internacional.
S’expliquen els que s’apliquen actualment a l’Institut Guttmann en
un cas concret: la rehabilitació de les extremitats superiors. També
es parla de la robòtica, relacionada amb la realitat virtual per la
seva gran projecció de futur al camp de la Neurorehabilitació.
A l’apartat d’activitats esportives, tenim un reportatge molt
complert sobre esquí adaptat, amb les diferents modalitats,
materials que s’utilitzen, recomanacions, i llocs on es pot
practicar.
A
“Formació - Treball”
, apareix el segon article sobre inserció
laboral, que tracta sobre les mesures de foment de l’ocupació
que hi ha en l’actualitat. A més a més de la secció habitual
d’experiències, afegim una secció d’opinió i, com en el primer
número de cada any, un reportatge sobre les vacances 2009.
Per acabar, volem agrair a totes les persones i a totes les ins-
titucions que han fet possible, al llarg d’aquests 25 anys, que
“Sobre Ruedas”
sigui una realitat, i esperar que la revista,
pugui, durant molts anys més, continuar complint amb la funció
social per a la qual va ser creada.
Gràcies a tothom!
SR
Si bien en el año 1984 no se cumplió afortunadamente la antiutopía
escrita por G. Orwell, si en cambio, salió a la luz el primer número
de la revista
Sobre Ruedas
. Con la ilusión propia de aquellos pri-
meros años en democracia, y la voluntad de llegar a ser un medio
que ayudara a informar y participar a las personas con una gran
discapacidad física, sus familiares y los profesionales del sector.
Sobre Ruedas
, a través de sus múltiples colaboradores, ha sido
testigo y notario fiel de los importantes cambios acaecidos a lo
largo de estos 25 años.
Con el número 71 celebramos el 25 aniversario de la revista y lo
queremos hacer dando un repaso a la evolución de los aspectos
clínicos-asistenciales en la disciplina de la neurorrehabilitación y
en los avances en derechos de las personas con diversidad funcional
y en la sensibilidad y conciencia social de la ciudadanía.
En la nueva sección
“AFondo”
, se presentan dos artículos dedicados
a la evolución histórica del tratamiento de la lesión medular y el
daño cerebral, donde se da una visión muy clara del paso del tiempo
y cómo ha ido cambiando hasta llegar a la actualidad.
En
“La Entrevista”
, Mercè Camprubí nos ofrece una retrospec-
tiva de estos años, de dónde surgió la revista, los hechos más
destacados que iban sucediendo en cada década, el movimiento
asociativo, las leyes, las metas conseguidas…
Las asociaciones, siempre implicadas en
“Sobre Ruedas”
, nos
hacen llegar sus felicitaciones por el 25 aniversario.
En la sección dedicada a la Neurorrehabilitación, se presentan
dos interesantes artículos sobre los sistemas robóticos para la
rehabilitación funcional, y los avances a nivel internacional. Se
explican los que actualmente se aplican en el Institut Guttmann en
un caso concreto: la rehabilitación de las extremidades superiores.
También la robótica, relacionada con la realidad virtual por su gran
proyección de futuro en el campo de la neurorrehabilitación.
En el apartado de actividades deportivas, tenemos un reportaje
muy completo sobre esquí adaptado, con las diferentes moda-
lidades, materiales que se utilizan, recomendaciones y lugares
donde se puede practicar.
En
“Formación-Trabajo”
, aparece el segundo artículo sobre inserción
laboral, que trata sobre las medidas de fomento de la ocupación que
existen en la actualidad. Además de la sección habitual de experien-
cias, añadimos una sección de opinión y, como en el primer número
de cada año, un reportaje sobre las vacaciones 2009.
Por último, queremos agradecer a todas las personas y a todas
las instituciones que han hecho posible, a lo largo de estos 25
años, que
“Sobre Ruedas”
sea una realidad, y esperar que la
revista pueda, durante muchos años más, seguir cumpliendo
con la función social para la que fue creada.
¡Gracias a todos!
SR
25 Aniversario