Page 3 - Sobre Ruedas - Revista 70

Basic HTML Version

Sobre Ruedas /
3
El 2009,
un any de reptes
Volem començar l’editorial fent una menció especial a la Mer-
cè Camprubí, directora, des de l’inici, de la revista
“Sobre
Ruedas”,
amb motiu de la seva jubilació, iniciada el passat
mes de juliol. Volem manifestar-li els nostres millors desitjos
en la seva nova etapa i el reconeixement de l’equip de redac-
ció i de tots els companys i companyes de l’Institut Guttmann
per la seva gran vàlua humana i professional.
Amb el número 70 s’inicia una nova secció,
“L’entrevista”,
que pretén aportar, als nostres lectors, l’opinió i la visió de
persones significades respecte a la situació actual i futura
del sector de la discapacitat. En aquest número, s’entrevista
Adolf Ratzka, un dels precursors del moviment de vida inde-
pendent a Europa.
En la secció de neurorehabilitació es presenten dos articles
que tracten sobre disfuncions digestives: la disfunció intesti-
nal secundària a la lesió medul·lar i la disfàgia neurògena en
el cas del dany cerebral. També hi ha un article sobre nutrició
que ens aporta algunes pautes sobre la forma de realitzar una
alimentació correcta, i algunes recomanacions útils davant
disfuncions molt comunes i que tots podem patir. Finalment,
una interessant crònica ens explica el recent Congrés Europeu
sobre Dany Cerebral que ha tingut lloc a Portugal.
En l’apartat de formació i treball s’inicia una sèrie de tres
articles que tenen com a objectiu fer una revisió sobre l’estat
actual de la inserció laboral de les persones amb discapa-
citat: legislació, centres, modalitats i opinions de persones
afectades, institucions i professionals. En aquest número es
fa una anàlisi del marc legislatiu vigent.
A les seccions ja habituals, com ara les d’activitats, associa-
cions o experiències, s’hi afegeix, com en cada últim número
de l’any, un resum de les activitats més significatives realit-
zades per l’Institut Guttmann al llarg del 2008.
Per acabar, no voldríem deixar de manifestar que, davant
del difícil context econòmic en què estem immersos, fem
l’entrada al nou any amb la il·lusió que ens dóna el repte
de ser més responsables i eficaços en la nostra activitat en
aquest entorn de dificultat, sabent que, com en el cas de
la muralla xinesa de la portada, només amb el nostre es-
forç quotidià, la perseverança i la convicció que ens dóna el
compromís personal, és possible d’avançar en la construcció
–pedra a pedra– d’una societat que volem que sigui més co-
hesionada i justa, però també més universal i integradora de
les diferències, és a dir, més cosmopolita.
Bon any 2009!
Queremos empezar la editorial con una especial mención a Mer-
cè Camprubí, directora, desde su inicio, de la revista
“Sobre
Ruedas”,
con motivo de su jubilación, iniciada el pasado mes de
julio. Queremos manifestarle nuestros mejores deseos en su nue-
va etapa y el reconocimiento del equipo de redacción y de todos
los compañeros y compañeras del Institut Guttmann por su gran
valía humana y profesional.
Con el número 70, iniciamos una nueva sección,
“La entre-
vista”,
que pretende aportar a nuestros lectores la opinión
y la visión de personas significadas, respecto a la situación
actual y futura del sector de la discapacidad. En este número,
entrevistamos a Adolf Ratzka, uno de los precursores del mo-
vimiento de vida independiente en Europa.
En la sección de neurorrehabilitación, se presentan dos artícu-
los que tratan sobre disfunciones digestivas: la disfunción intes-
tinal secundaria a la lesión medular y la disfagia neurógena en
el caso del daño cerebral. También un artículo sobre nutrición
nos aporta algunas pautas sobre cómo realizar una alimenta-
ción correcta, así como algunas recomendaciones útiles sobre
disfunciones muy comunes que todos podemos sufrir. Por últi-
mo, una interesante crónica nos explica el reciente Congreso
Europeo sobre Daño Cerebral que ha tenido lugar en Portugal.
En el apartado de formación y trabajo, se inicia una serie de
tres artículos que tienen por objetivo realizar una revisión so-
bre el estado actual de la inserción laboral de las personas con
discapacidad: legislación, centros, modalidades y opiniones
de personas afectadas, instituciones y profesionales. En este
número se hace un análisis del marco legislativo vigente.
A las secciones ya habituales, como son las de actividades,
asociaciones o experiencias, se añade, como en cada último
número del año, un resumen de las actividades más significa-
tivas realizadas por el Institut Guttmann a lo largo de 2008.
Por último, no queremos dejar de manifestar que, frente al di-
fícil contexto económico en que estamos inmersos, la entrada
en el nuevo año la hacemos con la ilusión que nos causa el reto
de ser más responsables y eficaces en nuestra actividad en
este entorno de dificultad, sabiendo que, como en el caso de
la muralla china de la portada, sólo con nuestro esfuerzo coti-
diano, la perseverancia y la convicción que nos da el compro-
miso personal, se nos hace posible avanzar en la construcción
–piedra a piedra– de una sociedad que queremos que sea más
cohesionada y justa, pero también más universal y integrado-
ra de las diferencias, es decir, más cosmopolita.
¡Feliz año 2009!
El 2009,
un año de retos
Editorial