Page 3 - Sobre Ruedas - Revista 69

Basic HTML Version

Sobre Ruedas nº 69
3
Neurorehabilitació…
Els avenços medicoquirúrgics i les grans possibilitats
que aporta la tecnologia permeten de contribuir a
la millora de la capacitat funcional de les persones
amb discapacitat. En aquest SOBRE RUEDAS, hem
preparat un conjunt d’articles sobre l’estimulació
elèctrica funcional (FES), els diferents implants que
es realitzen a l’Institut Guttmann i la incidència que
tenen en la millora de la autonomia i la qualitat de
vida de les persones afectades.
En la línia de continuar avançant i contribuint en la
formació i la innovació, durant el passat mes de juny
s’han celebrat les XX Jornades Tècniques de la Funda-
ció Institut Guttmann amb el tema central de “Rege-
neració i rehabilitació en la lesiómedul·lar”, i també el
seminari “Estimulació cerebral no invasiva en neurore-
habilitació” (Càtedra de Biomedicina BBVA). Els més
destacats investigadors i clínics de nivell internacional
van participar com a ponents en aquestes jornades,
que van comptar amb una gran afluència de públic,
majoritàriament investigadors i professionals del sector.
Cal destacar les recerques en curs sobre regeneració
medul·lar, en biònica i en el tractament del dolor.
Drets…
Ara és un bon moment per situar-se en perspectiva
i analitzar com es van fent realitat les últimes lleis
estatals i autonòmiques en l’àmbit de les persones
amb discapacitat. Diversos experts ofereixen la
seva visió sobre el desenvolupament de la Llei de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (LAPAD), la
Llei de serveis socials de Catalunya i la Llei d’igualtat
d’oportunitats, nodiscriminació i accessibilitat univer-
sal (LIONDAU). Aquest marc protector, però sobretot
la seva aplicació real, és fonamental per garantir els
drets, l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les
persones que tenen una discapacitat.
I l’esport…
Sobre Ruedas vol desitjar molta sort als participants
espanyols als Jocs Paralímpics de Pequín 2008;
el gran esforç que han realitzat en la preparació
d’aquest important repte a nivell mundial, ben segur
que els portaran a obtenir, una altra vegada, grans
i merescuts èxits.
editorial
MIRANDO AL FUTURO
MIRANT AL FUTUR
Neurorrehabilitación…
Los avances médico-quirúrgicos y las grandes
posibilidades que aporta la tecnología, permiten
mejorar la capacidad funcional de las personas
con discapacidad. En este número de SOBRE RUE-
DAS, se presentan un conjunto de artículos sobre la
estimulación eléctrica funcional (FES), los diferentes
implantes que se realizan en el Institut Guttmann y su
incidencia en lamejora de la autonomía y la calidad
de vida de las personas afectadas.
En la línea de seguir avanzando y contribuyendo en
la formación e innovación, durante el pasado mes de
junio se han celebrado las XX Jornadas Técnicas de
la Fundació Institut Guttmann, con el tema central de
“Regeneración y rehabilitación en la lesión medular”,
así como el seminario, “Estimulación cerebral no inva-
siva en neurorrehabilitación” (Cátedra de Biomedicina
BBVA). Los más destacados investigadores y clínicos a
nivel internacional intervinieroncomoponentes enestas
jornadas, que contaron con la participación de gran
número de investigadores y profesionales del sector. A
destacar los programas en curso sobre regeneración
medular, en biónica y en el tratamiento del dolor.
Derechos…
Es un buen momento para tomar perspectiva y anali-
zar cómo se están haciendo realidad las últimas leyes
estatales y autonómicas en el ámbito de las personas
con discapacidad. Varios expertos ofrecen su visión
sobre el desarrollo de la Ley de promoción de la auto-
nomíapersonal y atención a las personas en situación
de dependencia (LAPAD), la Ley de servicios sociales
de Catalunya y la Ley de igualdad de oportunidades,
nodiscriminaciónyaccesibilidaduniversal (LIONDAU).
Este marco protector, pero sobre todo su aplicación
real, es fundamental para garantizar los derechos,
la autonomía y la igualdad de oportunidades de las
personas que tienen una discapacidad.
Y el deporte…
Sobre Ruedas quiere desear mucha suerte a los
participantes españoles en los Juegos Paralímpicos
de Pekín 2008; sabiendo el gran esfuerzo que han
realizado preparándose para este importante reto
a nivel mundial, no dudamos que obtendrán, de
nuevo, grandes y merecidos éxitos.